PODMÍNKY SOUTĚŽE

Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže platná pro území České republiky (dále také „soutěž")

 

  1. Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost Lightway s.r.o. se sídlem Merhoutova 1388/5, Kunratice Praha 148 00 Praha IČ: 63669366
  2. Termín a místo trvání soutěže Soutěž probíhá v období od 02.12. 2021 do 24.12.2021, na území České republiky a Slovenska. Celkem 22 dní.
  3. Účastníci soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, nebo Slovenska (dále také „účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.
  4. Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění a dokončení soutěžního dotazníku.
  5. Výhrou se rozumí křišťálová kopule LW 200, LW 300, LW 400, LW 600 zdarma k zakoupení nového světlovodu Lightway stejného rozměru.

Příklad: Zákazník zakoupí světlovod LW 200 a získává kopuli LW 200 zdarma.

Po dobu trvaní soutěže bude denní losování minimálně tří výherců.

  1. Další podmínky

6.1 Výhry budou distribuovány na základě úspěšné komunikace s výhercem a dodání jeho kompletních kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru výherci. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.6 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Lightway s.r.o. se sídlem Merhoutova 1388/5, Kunratice Praha 148 00 Praha IČ: 63669366

Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 3 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

6.7 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.lightway.cz a facebookovém profilu pořadatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

6.8 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.lightway.cz nebo facebookovém profilu pořadatele.

6.9 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.lightway.cz.

6.10 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

 

V Praze dne 01. 02. 2021